International Driving Academy
Altijd de beste prijs!

Aanhangwagen / Trailer 

Het behalen van het aanhanger rijbewijs is veel lastiger dan men denkt. Denk aan verkeerde gewoontes die u in de loop der tijd eigen hebt gemaakt en die voor het examen weer moeten worden afgeleerd. Het Traject wat wij doorlopen start met een intake, gevolgd door eventueel extra te volgen rijlessen en tot slot de dagopleiding met aansluitend het examen. 

 Dagopleiding

Bij de dagopleiding E achter B begint u s'Morgens om 8:30 uur. Na de voertuigcontrole en de controle van de papieren gaan we rijden. Alle bijzondere verrichtingen komen aan bod. Ook wordt u geleerd om zo vlot, veilig en zelfstandig door het verkeer te gaan met een zo'n laag mogelijke belasting voor het milieu. Rond het middaguur hebben we een pauze. U krijgt dan een overheerlijke lunch aangeboden. Na de lunch zetten we de laatste puntjes op de I en dan zult u klaar zijn voor het examen.

Expertopleiding

U begint samen met een mede kandidaat om 7 uur s'morgens. Iedere kandidaat krijgt voldoende tijd om het rijden met de BE-combinatie eigen te maken. Rond 11:30 krijgt u een lunch aangeboden op de rijschool. Na de lunch zetten we de laatste puntjes op de I en dan volgen de examens. Het eerste examen is om 14:00 en het tweede examen om 14:55. 

Het examen

Nadat de examinator uw rijbewijs heeft gecontroleerd en u de oproep hebt ondertekend gaat de examinator wat vragen stellen over de kentekenbewijzen. De examinator wil eigenlijk alleen weten of we met de combinatie die buiten staat mogen gaan rijden. Eenmaal buiten volgt een ogentest en mag u op aanwijzingen van de instructeur het trekkende voertuig voor de aanhangwagen zetten. U koppelt de aanhangwagen aan. Daarna volgt er een controle van de aanhangwagen. De examinator gaat er van uit dat de aanhangwagen een maand niet gebruikt is. Na de controle van de verlichting gaan we rijden. Voordat u weg rijdt controleerd u de oplooprem en daarna verlaten we de parkeerplaats.  Tijdens de rit doet u 2 bijzondere verrichtingen. waarna bij terugkomst bij het CBR de uitslag zal worden bekendgemaakt.

Caravan Training

U rijdt al jaren met een caravan. Ieder jaar weer loopt de spanning rond de vakantie weer op want, u weet niet precies waar u allemaal rekening mee moet houden. Vooruit rijden lukt nog wel. Echter de caravan achteruit op de kampeerplaats manoeuvreren loopt steeds weer uit op ruzie met de reisgenoten en op goed bedoelde adviezen van de Duitse overbuurman staat u al helemaal niet te wachten.

         

Misschien is een caravantraining dan iets voor u. Tijdens de 2 uur durende training krijgt u handige tips/adviezen om veilig en verantwoord op vakantie te gaan met de caravan. Het is handig als een van de reisgenoten ook bij de training aanwezig kan zijn. 

Passing the trailer license is much harder than people think. Think of wrong habits that you have mastered in the course of time and that must be unlearned for the exam again. The pathway through which we start with an intake, followed by possibly additional lessons and finally the daytime course followed by the exam.

Full-time education


 

In the daytime course E behind B In the morning you start at 8:30 am. After the vehicle control and control of the papers we ride. All special operations are discussed. You will also be taught so smoothly, safely and independently through traffic with such a low potential environmental impact. Around noon we have a break. You will be offered a delicious lunch. After lunch we put the finishing touches on the I and then you're ready for the exam.

Expert Training

You start with a fellow candidate to 7 am. Each candidate is given sufficient time to make driving with the BE-combination. Around 11:30 you get a lunch offered at the school. After lunch we put the finishing touches on the I and then follow the exams. The first exam is at 14:00 and the second one at 14:55. A lot of experience is required for this type of training.

The exam

 Once the examiner has checked your license and you have signed the call goes the examiner ask some questions about the registration. The examiner wants to know if we really with the combination that is outside may be driving. Once outside, following an eye test and you may as directed by the instructor put the towing vehicle to the trailer. You link to the trailer. Then there is a check of the trailer. The examiner assumes that the trailer a month is not used. After checking the lights we ride. Before driving away you checked the inertia and then we leave the parking lot. During the ride you are doing two special operations. then upon return at the CBR, the results will be announced.

Caravan Training

You drive for years with a caravan. Every year the stress around the holidays rising again because you do not know where you all should take into account. You can still ride ahead. However maneuver the caravan backwards on the pitch is always on arguing with the companions and well-meaning advice of the German neighbor allows you to certainly not wait.

Maybe a caravan training is for you. During the two-hour training will give you tips / advice to safely and responsibly on holiday with the caravan. It is useful as one of the companions may also be present at the training.