International Driving Academy
Altijd de beste prijs!

Auto / Car

Rijlessen:

Onze werkwijze is een moderne lesmethode met een  zeer hoog slagingspercentage. Als u kiest voor deze moderne rijopleiding, bent u beter voorbereid op deelname aan het verkeer!

Hoe werkt het?
U leert het autorijden in stappen. U gaat steeds een stap verder, als u de vorige stap voldoende beheerst. Uw eerste stap zet u meestal thuis, waar u zelf de rijles voorbereidt d.m.v. het praktijkboek. uw laatste stap is dat je zelfstandig én veilig je route kunt plannen en rijden. Onder alle omstandigheden.

In vier modules

De opleiding is verdeeld over vier modules. Iedere module wordt afgesloten met een toets. Na afronding van de eerste en tweede module worden uw kennis en vaardigheden getoetst. Een rij-instructeur van uw eigen vertrouwde rijschool neemt deze toets af.

In de derde toets maakt u kennis met de gang van zaken bij het CBR. En went u dus alvast aan een examensituatie. De examinator geeft u bovendien tips ter verbetering. In de derde toets, de tussentijdse toets (TTT), kunt u vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijkexamen. De vierde en laatste toets is het praktijkexamen.

Scripts

Autorijden leert u in verschillende handelingen. Deze handelingen worden beschreven in zogenaamde scripts, 46 in totaal. Een script behandelt bijvoorbeeld wegrijden, afslaan of ingehaald worden. Ter voorbereiding gebruikt u voor het aanleren van deze scripts een lesboek. Zo’n script beschrijft nauwkeurig de onderdelen van de handeling in telegramstijl.
Een script is net een checklist: u doorloopt netjes alle stappen. uw instructeur, de examinator en uzelf spreken allemaal dezelfde taal. En dat voorkomt veel verwarring.

Leerlingkaart

Gedurende de rijopleiding  krijgt u uw eigen leerlingkaart. Daarop houdt de instructeur uw vorderingen nauwkeurig bij. Hiermee kan u zelf zien hoe u ervoor staat en waaraan u nog moet werken. Na bijna elke les wordt er weer een vooruitgang aangetekend op uw kaart. De leerlingkaart is inbegrepen bij het cursusboek dat u moet kopen.

 

Voorbeiden op het examen

 Het rijexamen is vooral gericht op de zelfstandigheid van de leerling. Een onderdeel van het examen is een zelfstandige route rijden. Dat kan zijn dat u met een navigatiesysteem gaat rijden of een clusteropdracht krijgt of u rijdt zelfstandig naar een oriëntatietiepunt. De examinator zal ook aan situatiebevraging doen en de door jezelf vooraf ingevulde zelfreflectieformulier met u doornemen en zijn bevindingen daarover mededelen. De bijzondereverrichtingen worden onderverdeeld in 3 onderdelen namelijk: Parkeeropdracht, Keeropdracht en Stopopdracht. Bij elk van deze opdrachten hebt u zelf de keuze met welke bijzondereverrichting  u de opdracht uit gaat voeren. (hoe zou u het doen als u uw rijbewijs al had)

Als u bent geslaagd voor uw theorie-examen, kunt u de toets doen. In deze toets, de zogenaamde tussentijdse toets, kunt u bovendien vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen op uw praktijkexamen.

Het is de bedoeling dat u zich thuis op uw rijlessen voorbereidt. De tijd die dat vraagt, is voor iedereen verschillend. Als u goed voorbereid aan de les begint, hoeft uw instructeur minder theorie aan u uit te leggen. Waardoor u minder stilstaat! Rijden dus!


Wat moet u meenemen naar uw examen:
   

·         Geldig legitimatiebewijs

·         Oproepkaart

·         Eigenverklaring

·         Voldoende uitslag theorie-examen

·         Eventueel adviesformulier van je tussentijdsetoets

·         Zelfrefelectie formulier

Diving Classes:

Our method is a modern teaching method with a very high success rate. If you choose this modern driving course, you are better prepared to participate in the traffic!

How does it work?

You will learn driving in steps. You go one step further, if you adequately in the previous step. The first step you usually make at home, where the lessons themselves preparing with the practice book. Your last step is to independently and safely can plan your route and drive. Under all circumstances.

In four modules

The course is divided into four modules. Each module ends with a test. After completion of the first and second module are tested your knowledge and skills. A driving instructor from your own trusted school decreases this key.

In the third test, you will become acquainted with the affairs of the CBR. And so you get used already in an exam situation. The examiner also gives you tips to improve. In the third test, the interim test (TTT), you can earn an exemption for the special operations of the practice exam. The fourth and final test is the practical exam.


 Scripts

Driving learn different acts. These operations are described in so-called scripts, 46 in total. A script treats for example starting off, turning or overtaking. Prepare to use for teaching these scripts a textbook. Such a script accurately describes the parts of the act in telegraphic style.
A script is just a checklist you go through all the steps properly. your instructor, examiner and yourself all speak the same language. And that widespread confusion.

                                                                                                                       
Apprentice Map

During the driver training you get your own student card. The instructor keeps your progress carefully on the student card. The instructor allows you to see for yourself where you stand and what you need to work. After almost every lesson is a progress again noted on your map. The student card is included in the textbook that you should buy.

 
Prepare for the exam

The driving test is to focus on the autonomy of the learner. A part of the examination is an independent driving route. It may be that you go with a navigation system drive or get a cluster command or drive independently to a point of recognation. The examiner shall also make the situation questioning and self-reflection by yourself previously completed form with you to take and communicate its findings thereon. The special operations are divided into three parts namely: turnig assignment, stop assignment and parking assignment. In each of these commands, you make the choice with which particular operation you execute the command. (How would you do it if you had your driver's license)

If you passed your theory test, you can do the test. In this test, the so-called intermediate key, you can additionally earn an exemption for the special maneuvers on your practical exam.

The idea is that you prepare at home on your lessons. The time demands that is different for everyone. If you are well prepared for the lesson begins, have your instructor less theory to explain to you. So you are immobile less! Driving so!

What to bring to your exam:   

  •        Valid ID
  •     calling Card 
  •     Personal Statement
  •     Sufficient rash theory test
  •     Any  advice form your interim key
  •     Zelfrefelection form

=