International Driving Academy
Altijd de beste prijs!

Specialisaties / Specialism

Neuro Linquistisch Programmeren (NLP)

Alle instructeurs zijn in het bezit van het NLP-Master certificaat. Dit betekent dat zij in onderstaande gevallen op een adequate wijze kunnen communiceren om het beste resultaat uit de leerling te halen. Verbaal en non-verbaal geef je vele signalen af. Iemand die deze signalen herkent en onderkend kan met jou op een prettige en ongedwongen manier werken naar een resultaat waarvan je versteld zult staan. Elk gedrag heeft een positieve intentie. Onze instructeurs gaan uit van het positieve en zullen je ook op deze manier begeleiden.    


Faalangst

Iedereen die een toets of examen doet heeft last van zenuwen/spanning. De een wat meer dan de ander. Door de spanning gaat het adrenaline niveau omhoog waardoor je alerter wordt en dus beter kunt presteren. Sommige mensen hebben dat in zo'n ernstige mate dat ze op het moment van een toets of examen zichzelf niet meer onder controle hebben. Deze personen hebben last van faalangst.

Oorzaken
   

Faalangst kan vele oorzaken hebben bijv. perfectionisme (alles moet goed gaan), bepaalde verwachtingen van andere personen of een voorval uit het verleden. Bij faalangst draait het vooral om het mentale aspect. Een faalangstige kan een toets of examen    nog zo goed voorbereiden, het gaat mis omdat men aan zichzelf gaat twijfelen.

Wij kunnen u hierin begeleiden zodat u ontspannen op examen gaat.

Rijangst

Heb je wel een rijbewijs, maar durf je eigenlijk niet achter het stuur plaats te nemen? Of durf je niet eens aan je rijbewijs te beginnen?

Dan heb je waarschijnlijk last van rijangst. Rijangst maakt het leven complex. Het levert veel nadelen op. Denk bijvoorbeeld aan de afhankelijkheid van anderen en aan het onbegrip en de irritatie in je omgeving. En als je een auto voor de deur hebt staan, kost het bovendien onnodig veel tijd en geld als je daar geen gebruik van maakt. Een groot aantal mensen kampt met deze vorm van angst en velen die een rijbewijs hebben, rijden dan ook helemaal niet. Dit kan verschillende oorzaken hebben, zoals angst om in een file vast te komen staan, angst om de controle te verliezen of angst om vrachtauto's in te halen. Als je door die angst een keer in paniek bent geraakt, kan het zijn dat je ook nog eens te maken krijgt met angst voor herhaling van zo'n paniekaanval.

Rijangst heeft vele facetten. Faalangst in het verkeer, spanning en hyperventilatie achter het stuur, angst voor de snelweg en ook bijrijderangst en wagenziekte. De instructeur geeft vele praktische tips voor het opnieuw opbouwen van zelfvertrouwen en van rijroutine, zodat je uiteindelijk weer ontspannen en angstvrij kunt autorijden.


Voor Rijangstreductie training geldt een lesduur van 100 minuten.

Autisme

De meeste mensen met Autisme, ADHD of verwante problemen zijn even capabel als ieder ander om auto te rijden, maar door een iets andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het gelukkig ook voor hen heel goed mogelijk het rijbewijs te halen.

 Omdat het rijexamen veel meer zelfstandigheid vraagt dan voorheen is de huidige rijopleiding voor leerlingen met een stoornis alleen maar zwaarder geworden. Ook voor rij-instructeurs is het moeilijker geworden om zulke leerlingen de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden.

 Het ontwikkelingsprofiel van mensen met autisme is vaak erg disharmonisch, met uitvallers en uitschieters. De resultaten kunnen zeer wisselen. Op het ene gebied presteert de leerling goed, terwijl op een ander gebied de resultaten sterk achterblijven. Voor de instructeur is dit grillige beeld vaak moeilijk te duiden. Soms leidt dit tot overschatting van de leerling, soms tot onderschatting. Voor sommige leerlingen met autisme zijn de kerndoelen van het rijlessen haalbaar. Bij andere leerlingen met autisme moeten deze doelen aangepast worden. Wij zullen er dan ook alles aan doen om het uiteindelijke doel, het rijbewijs voor iedereen haalbaar te maken.

Neuro Linquistisch Programming (NLP)

All instructors are in possession of the NLP Master certificate. This means that in the following cases can communicate adequately in order to get the best result from the student. Verbal and non-verba   l signals you give off many. Someone who recognizes these signals can work with you on a fun and casual way to a result of which you will be amazed. Every behavior has a positive intention. Our instructors are based on the positive and will also guide you in this way.

 

Performance anxiety

     

Anyone taking a test or exam does suffer from nerves / excitement. Some people more than others. The tension the adrenalin level goes up making you more alert and therefore can perform better. Some people have such a severe degree that they at the time of a test or exam itself no longer in control. These people suffer from anxiety.

Causes
Anxiety can have many causes eg. Perfectionism (everything mustgo well), certain expectations of other people or an event from the past. With fear of failure it is all about the mental aspect. A failure can be a fearful test or exam so well prepared, things go wrong because people begin to doubt themselves.
  

We herein can guide you so you can relax going for exam.


Fear of driving

Do you have a driver's license, but you actually do not dare to get behind the wheel? Or you do not even dare to start your driving license?

Then you probably suffer from fear of driving. Fear of driving makes life complex. it provides many drawbacks. For example, the dependence on others and the incomprehension and irritation around you. And if you have a car parked out front, moreover it takes unnecessary time and money if you do not use them.


A large number of people struggling with this kind of fear and many who have a driver's license, driving than not at all. This can have various causes, such as fear of being stuck in a traffic jam, fear of losing control or fear to overtake trucks. If you go through that fear once're panicked, it may be that you also once faced with fear of recurrence of such a panic attack.

Fear of driving has many facets. Anxiety in traffic, stress and hyperventilation behind the wheel, fear of the highway and 

passenger anxiety and motion sickness. The instructor gives many practical tips for rebuilding confidence and drivingexperience, so you finally relax again and can drive fearless.For fear of driving Reduction training is a lesson duration of 100 minutes.


                            Autism                                           

Most people with Autism, ADHD or related problems are just as capable as anyone else to drive, but a slightly different information processing in the brains learning what is less obvious. With proper guidance during the driving lesson is for them quite possible to get the license.

Because the driving test more autonomy demands than before the current driver training for students with a disorder only gotten heavier. Also for driving instructors, it has become harder to such students to provide proper guidance and support.

The developmental profile of people with autism is often very discordant, with dropouts and outliers. The results can be very changing. In one area the student is performing well, while results in another area remain strong. For the instructor this whimsical image is often difficult to interpret. Sometimes this leads to overestimation of the student, sometimes to underestimate. For some students with autism the core objectives of the lessons are achievable. For other students with autism, these goals are adjusted. We will do everything to the ultimate goal, the license to make feasible for everyone.